Tips till dig som är nyskadad

Den akuta fasen
När man råkar ut för ett trauma eller allvarlig sjukdom så är det framförallt viktigt att få adekvat vård, att man som patient blir bedömd av rätt sorts specialist. Det som många i denna akuta fas inte klarar av att tänka på är att det som dokumenteras i journal och läkarintyg är mycket viktigt. Därför är det bra om du eller en nära anhörig kan läsa igenom den dokumentation som finns, att traumat blir beskrivet korrekt och t ex vänster eller höger kroppsdel blir noterat rätt. Det här är viktigt för den framtida regleringen av ditt skadeärende, en korrekt beskrivning är också viktigt i kontakten med Försäkringskassan. Läs vad sjukskrivande läkare skriver i intyget innan det skickas in till Försäkringskassan.

I den akuta fasen är det vanligt att den skadelidande har svår smärta och att smärtlindring kan ges. Här är viktigt att sjukvården har kännedom om det förekommer någon slags läkemedelsallergi.

Om möjligt kontakta ditt försäkringsbolag för att anmäla din skada och få igång en skadereglering. Fråga handläggaren vilka uppgifter försäkringsbolaget behöver.

Om du transporterats med ambulans till sjukhuset är det viktigt att den journalen tillsammans med övriga journaler kommer försäkringsbolaget tillhanda. I en ambulansjournal kan finnas notering som är viktigt för bedömningen hos försäkringsbolaget.

Läkarens sjuskrivningsintyg ska vara så utförligt som möjligt, vad har hänt, vilka skador har uppstått och hur påverkar dessa skador patientens dagliga aktiviteter på arbetet. Kopplingen diagnos/skadebesvär relaterat till påverkan på arbetsuppgifter måste vara klockrent för att sjukskrivningen ska kunna godkännas hos Försäkringskassan. Det som är självklart för dig eller din läkare är inte alltid självklart för handläggaren på Försäkringskassan.

Om du är inneliggande på sjukhus och ska skrivas ut är det viktigt att utskrivande läkare går igenom vilken smärtlindring du ska fortsätta med, att information förs över till den primärvård som du tillhör och att det finns en plan för fortsatt behandling och rehabilitering.

I den akuta fasen är det viktigt att försöka få hjälp av anhörig eller vän som kan skriva upp och komma ihåg vad som sägs och bestäms. Som nyskadad och chockad är det omöjligt att hålla i alla trådar och komma ihåg allt som sägs.

Rehabilitering
När den akuta fasen är över eller börjar klinga av, du har skrivits ut från sjukhuset och ska helt plötsligt klara dig själv eller med hjälp av anhörig börjar nästa fas, rehabiliteringen.

Smärtan finns där som en ständig följeslagare och frågan är vad som kan göras för att förbättra tillståndet. Efter ett trauma kan flera kroppsdelar ha skadats, man kan ha drabbats av chock och s.k. PTSD – posttraumatiskt stressyndrom. Kanske du befinner dig i en dimma av såväl läkemedel som PTSD symtom. Nu är det viktigt att du får hjälp att komma vidare, vilken rehabilitering som passar bäst beror på vilken skada du råkat ut för. Vid frakturskada bör kontakt så snart som möjligt tas med fysioterapeut för ett lämpligt rehabiliteringsupplägg med till en början enkla övningar.

Om du drabbats av en skallskada med tecken på hjärnskada är det viktigt att du blir remitterad till en hjärnskaderehabilitering. Den typen av rehabilitering kan se olika ut beroende på var i landet du bor så ta hjälp av en anhörig att undersöka var du lämpligast passar in för att uppnå så bra resultat som möjligt. Efter en skallskada är det längre fram också viktigt att genomgå en neuropsykologisk utredning för att fånga upp eventuella skador som annars inte är synliga.

Vid nackskador är det viktigt att den fysioterapeut som du tar kontakt med är utbildad på just nackskador och har till exempel OMT3 utbildningen. Här kan det kanske också vara aktuellt och önskvärt att bli remitterad till nackskaderehabilitering, det finns flera vårdgivare för detta där man är inneliggande under t ex 6 veckor och får handledning av ett team som är specialiserade på nackskador.

När det gäller smärta efter ett trauma eller sjukdomstillstånd är en vital del att arbeta med den rädsla man har inför smärtan och inför att röra sig. Om jag t ex rör armen så gör den ont så därför låter jag bli. Med rätt hjälp och vägledning kan man minska sin rädsla och på det viset våga öka sin rörlighet, även om det gör ont, och på sikt dämpa smärtan något. I många fall går det inte att uppnå en total smärtlindring och då handlar det om att hitta sätt att leva med sin smärta. Rehabiliteringsteam på smärtkliniker är bra på det och därför viktigt att du som patient ställer krav på din primärvårdsläkare om att bli remitterad till specialist på området.

Nu har det kanske gått några veckor eller månader sedan skadan inträffade. Hur går det med sjukskrivningen? Har det uppstått problem med Försäkringskassan? Ta hjälp av din läkare med komplettering av intyg. Har det uppstått problem med försäkringsbolaget? Kontakta ett juridiskt ombud och pröva möjligheten till att försäkringsbolaget står för den kostnaden.

När det gäller att resa iväg för rehabilitering är det viktigt att undersöka eller försäkra sig om att regionen eller Försäkringskassan står för kostnaden samt att du beviljas sjukpenning under den aktuella perioden. I vissa regioner finns också möjlighet att ansöka om att få resa iväg på s.k. klimatvård till sol och värme som t ex till Vintersol på Teneriffa. Det vi vet efter lång erfarenhet av personskador är att många mår bättre efter en vistelse i värmen och får man då åka på en rehabilitering så är kombinationen med sol, värme och bad oftast lyckad.

I skadesammanhang eller långvarig sjukskrivning av annan orsak så är det viktigt att veta att du själv eller närstående måste vara aktiv. Det går inte att förvänta sig att din läkare på vårdcentralen kommer tänka ut de bästa lösningarna för just dig. Det är du som är din egen expert och måste bilda dig en egen uppfattning som du sedan kan ta upp med din läkare. Ingenting löser sig av sig självt utan det kräver ett fortsatt arbete med vårdkontakter, rehabilitering och hemträning från din sida.

Stationärt tillstånd – invaliditet
När ytterligare en tid förflutit, kanske ett år eller längre, efter skadefallet eller insjuknandet av allvarlig sjukdom har tillståndet förmodligen blivit stationärt, besvären är bestående och den smärta som nu finns kvar har cementerats och blivit kronisk. Fortsatt läkarkontakt är viktig, det händer mycket i forskning angående både läkemedel och behandlingsmetoder så om du inte uppnått tillräcklig smärtlindring så kanske det kan ske en förbättring i framtiden.

Hur har det gått med rehabiliteringen, finns det något kvar att pröva? Följer du fysioterapeutens råd och utför de hemövningar som du ska träna på? Eller kanske du har prövat på en form av rehabilitering som du kan vara i behov av att få återkomma till?

Hur går det med skaderegleringen? Nu är det dags att knyta ihop ärendet och genomföra en invaliditetsutredning där du träffar den läkare som lämpligast kan utfärda ett invaliditetsintyg, som ditt försäkringsbolag sedan låter en medicinsk rådgivare bedöma. Inför detta läkarbesök är det bra om du tänkt igenom din besvärsbild och att du skriver ner den samt att du även lyssnar med dina närmaste hur de tycker att du har påverkats av skadan. Det är nu återigen mycket viktigt att du läser intyget innan det skickas in till ditt försäkringsbolag. Medicinska rådgivare på försäkringsbolagen eller på Försäkringskassan träffar inte dig personligen utan har enbart intyg och journaler att göra sin bedömning på. Det är därför mycket viktigt att du får fram allt du vill säga vid läkarbesöket.

I det här läget är det vanligt att man som skadelidande drabbas av panik över att kanske missa något i slutspurten med försäkringsbolaget. Här vill vi tipsa om att det kan vara bra att ha en kontakt med ett juridiskt ombud. Har du funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss på Aj Personskador, info@aj.se.

Vi vill också tipsa om att du kan ta hjälp av Aj guiden och de checklistor som finns där att ta till hjälp vid att tydliggöra besvär efter en nack- skallskada.

Det kan också vara värdefullt som skadad att gå med i en patientförening/förbund och där få kontakt med andra personer med samma problematik. Det finns också många bra Facebook grupper som delar erfarenheter och tips.

Om det är så att du inte kunnat återgå i ditt arbete på hel- eller deltid och det verkar förbli stadigvarande är det nu dags att ansöka om sjukersättning hos Försäkringskassan. Ifall det inträffade är en arbetsskada är det dags att ansöka om arbetsskadelivränta. Det viktiga nu är att din läkare utfärdar ett utförligt läkarintyg som styrker varaktigheten för minst ett år framåt i tiden.

Om du har ett juridiskt ombud kan du ta hjälp av ombudet i ansökan om sjukersättning och/eller livränta. Det är inte ovanligt att man får avslag vid första försöket och då är det viktigt att inte ge upp utan att begära omprövning och därefter överklaga till Förvaltningsrätten. Om det inträffade är en arbetsskada och du tillhör ett fackförbund kan du ha möjlighet att få juridisk hjälp därifrån.

Om du behöver hjälp med att hitta juridiskt ombud eller behöver en rådgivning är du välkommen att kontakta oss på Aj Personskador.