Ett tips till dig som har väntat länge på beslut i Förvaltningsrätten

Om du nekats ersättning från socialförsäkringen såsom exempelvis sjukpenning, sjukersättning eller arbetsskadelivränta ska du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten är känd för att ha lång handläggningstid, inte ovanligt att det tidigare har tagit ett år att få sin sak prövad. Sedan den 1 juli 2018 kan du som enskild person hänvisa till 12 § förvaltningslagen och begära att ditt ärende prövas inom 6 månader, eller inom 4 veckor från det att du skriftligen kontaktat Förvaltningsrätten om deras handläggning överskridit 6 månader.

 

Förvaltningslag (2017:900) 12 §

12 §   ”Om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts i första instans senast inom sex månader, får parten skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska inom fyra veckor från den dag då en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran.

Ett beslut enligt första stycket att avslå en begäran om att ärendet ska avgöras får överklagas till den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet.

Myndighetens prövning enligt första stycket får begäras av parten vid ett tillfälle under ärendets handläggning.”