Ersättning för förlorad inkomst trots nollklassning

Att bli nollklassad hos Försäkringskassan innebär att den sjukpenninggrundande inkomsten man haft innan man blev sjuk bestäms till 0 kr. En sådan nollklassning kan exempelvis inträffa om man missar att i rätt tid anmäla sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen efter ett negativt beslut om sjukpenning. Men samma situation kan inträffa om Arbetsförmedlingen anser att någon som ska skriva in sig som arbetssökande egentligen är för sjuk för att kunna ta ett arbete, och då använder koden ”arbetssökande med förhinder”. En sådan kodning accepterar inte Försäkringskassan som, när sjukpenning söks på nytt, anser att hen inte varit aktivt arbetssökande och därmed inte skyddat sin sjukpenninggrundande inkomst.

Livränta
Sedan en dom i HFD från juni 2018 (HFD ref.49) ska inte längre en nollning av sjukpenningen kunna sätta käppar i hjulen för den som drabbats av en arbetsskada och ska söka arbetsskadelivränta från Försäkringskassan. Detta eftersom Högsta Förvaltningsdomstolen i sina domskäl skriver att ”D.K:s nuvarande sjukpenninggrundande inkomst, dvs. noll kr, inte har någon koppling till hennes inkomst som oskadad. Den har heller inget samband med den anmälda arbetsskadan och den inkomstförlust som den kan ha föranlett utan beror istället på att hon inte följt bestämmelserna om skydd för sjukpenninggrundande inkomst.

Söka sjukpenning efter nollklassning
Försäkringskassans nollningsbeslut är ett stort samhällsproblem som får stora konsekvenser för den som drabbas. Det kan ifrågasättas om tanken med socialförsäkringen ska vara att en kodning som Arbetsförmedlingen använder sig av, ska få sådana långtgående konsekvenser som att det leder till att någon förlorar sin sjukpenninggrundande inkomst.

Nej, egentligen gör Försäkringskassan då fel. Av Vägledningen Sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid 2004:5 version 14, sid 103 av 177, framgår nämligen att ”Arbetsförmedlingen noterar en kod för sökandekategori för alla anmälda arbetssökande. Koden ska motsvara den arbetssökandes faktiska situation, vad gäller möjlighet att söka och ta ett arbete. ”Vidare framgår: ”Vid utredning av om den försäkrade varit aktivt arbetssökande kan Försäkringskassan använda information från Arbetsförmedlingen om i vilken sökandekategori som den försäkrade är registrerad. Arbetsförmedlingens kodning av den försäkrade kan däremot inte utan vidare ligga till grund för Försäkringskassans bedömning, av om den försäkrade ska anses vara aktivt arbetssökande. Försäkringskassan är nämligen inte bunden av kodningen av den försäkrade. Försäkringskassan måste därför göra en egen bedömning av om det finns SGI-skydd, oavsett vilken kod Arbetsförmedlingen har angett.

Av rättsfallet HFD 2011 not 4 framgår att den försäkrade var inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Vidare framgår i domskälen från Högsta Förvaltningsdomstolen: ”Det medicinska underlaget visar att hans arbetsförmåga var helt nedsatt p.g.a. sjukdom och annat har inte framkommit än att han skulle ha varit beredd att anta erbjudet arbete om han inte hade varit sjuk.” Den försäkrade var härmed berättigad till sjukpenning från Försäkringskassan.

Sammanfattningsvis ska alltså en person, trots att hen blivit kodad som arbetssökande med förhinder hos Arbetsförmedlingen, kunna få skydd för sin sjukpenninggrundande inkomst om kodningen beror på att man är sjuk och som frisk hade kunnat stå till arbetsmarknadens förfogande.

 

Tips:
Acceptera inte ett beslut från Försäkringskassan om så kallad nollklassning av sjukpenningen utan att först gå till botten med vad som faktiskt hänt, och om felet egentligen beror på Arbetsförmedlingens kodning.

Om du har drabbats av en arbetsskada, sök livränta även om du förlorat din sjukpenninggrundande inkomst, det ska inte påverka livräntan om det fanns en inkomst vid skadetillfället.

Även om det kan vara svårt att få äldre ärenden omprövade sedan det tillkommit senare praxis kan det ändå vara värt att prova eftersom Försäkringskassan som regel tillåter en omprövning när det kommer nya omständigheter.